Fernando Vázquez: “O Barça B non mide as consecuencias do resultado e así sempre xogas mellor”

64

O técnico deportivista compareceu en rolda de prensa na previa do encontro que medirá ao Barcelona B e Deportivo no Mini Estadi.

Enfrontarase o Deportivo ao Barcelona, domingo ás 12:00, coa intención de manter a súa racha de tres encontros sen encaixar gol. Para iso, cambiará o esquema de novo. Empezou Fernando Vázquez a liga con bandas e mediapunta, cambiou a xogar con dous puntas e a semana pasada probou un híbrido de ámbolos dous sistemas fronte ao Mirandés. De cara ao choque do Mini Estadi, o técnico volverá “un pouco á normalidade”, retomando as alas para “darlle máis amplitude ao equipo con xogadores específicos de banda, como ao inicio do campionato fronte a Sabadell ou Las Palmas,”.

Non obstante, recalcou que non quere “dar a sensación de estar á deriva, que se busca cara a un lado ou cara a outro”, xa que considera que non está “cambiando gran cousa”, para engadir que “os sistemas por si mesmos non gañan partidos, gáñanos o ritmo, a coordinación ou a velocidade, por exemplo”. “Ao fin e ao cabo, os sistemas só son organizacións; organizacións defensivas máis que ofensivas”, expuxo.

Un dos futbolistas encargados de darlle esa maior amplitude ao equipo será Rudy. O portugués, que xogou de segundo punta no último partido, volverá ao costado esquerdo. “Rudy está a progresar, en melloría. Hai que ter en conta que chegou lesionado, pasou un mes parado… eu creo que nos vai dar bastante máis. Xa fixo un partido decente o outro día e está a crecer”. Espera o técnico galego que “ademais de crecer a nivel individual tamén o faga colectivamente, integrándose mellor”. “Estou convencido de que o vai conseguir pronto”, agregou esperanzado.

Viaxa o conxunto branquiazul a terras catalás sen Pablo Insua, convocado coa selección sub 21. Non obstante, tamén o filial baulgrana terá baixas, algo do que Vázquez espera tirar proveito. “Afortunadamente tócanos contra un equipo que tamén perde futbolistas. O Barcelona B ten problemas e a ver se somos capaces de sacar partido desa situación límite que ten nalgunhas posicións”, dixo o de Castrofreito.

Así, intentará o Deportivo conseguir lonxe de Riazor os puntos que se escapan do feudo coruñés. “Non quero pensar onde estariamos se na casa tivésemos obtido máis puntos. Eu sigo traballando, buscando melloras para que o equipo poida gañar con solvencia en Riazor. A vitoria non está lonxe, pero evidentemente as vitorias son sempre de calidade e quizais nos estea a faltar esa calidade, no sentido xeral da palabra”, argumentou o técnico.

De todos os xeitos, insta o preparador a mirar “a tortilla polo outro lado”, pois “se se mira o perigo que nos fixeron os equipos contrarios, verase que é moi pouquiña cousa”, dixo aludindo ás poucas ocasións que crean os rivais en Riazor. Sobre a base diso, recoñeceu que están máis preto que lonxe da “excelencia defensiva” e “atrasados no aspecto ofensivo do xogo“, pero traballando niso. Iso si, dentro das “posibilidades” do equipo, pois non pode “haber unha autoesixencia ilimitada, non se pode pedir o que non podemos dar”.

O maior temor que ten Vázquez, é que “o Barça B é un equipo que domina perfectamente o fútbol que fai, teñen o sistema perfectamente asimilado dende hai moito tempo e é un equipo que vai intentar saír a xogar, a dominarnos, con alegría e desenvoltura”. Non obstante, e en relación a iso, tamén extrae o mister un aspecto clave e positivo: “aínda que son un equipo novo e con talento, non miden as consecuencias do resultado e así sempre xogas mellor“.

Pero, irá o Deportivo a disputarlle a pelota ao Barça B? “Pode parecer complicado facelo, pero intentarémolo. Iso si, dende a nosa organización. Demostrouse que tampouco é doado facerlle dano a un equipo que está ben posicionado, ben repregado, como vimos onte coa selección española. E aínda que isto non quere dicir que nos vaiamos repregar tanto como onte Bielorrusia, o aspecto defensivo, pola nosa banda, vai ser fundamental”, concluíu o adestrador deportivista.

Fernando Vázquez: “El Barça B no mide las consecuencias del resultado y así siempre juegas mejor”

El técnico deportivista compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro que medirá a Barcelona B y Deportivo en el Mini Estadi.

Se enfrentará el Deportivo a Barcelona, domingo a las 12:00, con la intención de mantener su racha de tres encuentros sin encajar gol. Para ello, cambiará el esquema de nuevo. Empezó Fernando Vázquez la liga con bandas y mediapunta, cambió a jugar con dos puntas y la semana pasada probó un híbrido de ambos sistemas frente al Mirandés. De cara al choque del Mini Estadi, el técnico volverá “un poco a la normalidad”, retomando las alas para “darle más amplitud al equipo con jugadores específicos de banda, como al inicio del campeonato frente a Sabadell o Las Palmas”.

Sin embargo, recalcó que no quiere “dar la sensación de estar a la deriva, que si busca hacia un lado o hacia otro”, ya que considera que no está “cambiando gran cosa”, para añadir que “los sistemas por sí mismos no ganan partidos, los ganan el ritmo, la coordinación o la velocidad, por ejemplo”. “Al fin y al cabo, los sistemas solo son organizaciones; organizaciones defensivas más que ofensivas”, expuso.

Uno de los futbolistas encargados de darle esa mayor amplitud al equipo será Rudy. El portugués, que jugó de segunda punta en el último partido, volverá al costado izquierdo. “Rudy está progresando, en mejoría. Hay que tener en cuenta que llegó lesionado, pasó un mes parado… Yo creo que nos va a dar bastante más. Ya hizo un partido decente el otro día y está creciendo”. Espera el técnico gallego que “además de crecer a nivel individual también lo haga colectivamente, integrándose mejor”. “Estoy convencido de que lo va a conseguir pronto”, agregó esperanzado.

Viaja el conjunto blanquiazul a tierras catalanas sin Pablo Insua, convocado con la selección sub 21. Sin embargo, también el filial baulgrana tendrá bajas, algo de lo que Vázquez espera sacar provecho. “Afortunadamente nos toca contra un equipo que también pierde futbolistas. El Barcelona B tiene problemas y a ver si somos capaces de sacar partido de esa situación límite que tiene en algunas posiciones”, dijo el de Castrofreito.

Así, intentará el Deportivo conseguir lejos de Riazor los puntos que se escapan del feudo coruñés. “No quiero pensar dónde estaríamos si en casa hubiéramos obtenido más puntos. Yo sigo trabajando, buscando mejoras para que el equipo pueda ganar con solvencia en Riazor. La victoria no está lejos, pero evidentemente las victorias son siempre de calidad y quizás nos esté faltando esa calidad, en el sentido general de la palabra”, argumentó el técnico.

De todas formas, insta el preparador a mirar “la tortilla por el otro lado”, pues “si se mira el peligro que nos hicieron los equipos contrarios, se verá que es muy poquita cosa”, dijo aludiendo a las pocas ocasiones que crean los rivales en Riazor. En base a eso, reconoció que están más cerca que lejos de “la excelencia defensiva” y “retrasados en el aspecto ofensivo del juego”, pero trabajando en ello. Eso sí, dentro de las “posibilidades” del equipo, pues no puede “haber una autoexigencia ilimitada, no se puede pedir lo que no podemos dar”.

El mayor temor que tiene Vázquez, es que “el Barça B es un equipo que domina perfectamente el fútbol que hace, tienen el sistema perfectamente asimilado desde hace mucho tiempo y es un equipo que va a intentar salir a jugar, a dominarnos, con alegría y desparpajo”. Sin embargo, y en relación a eso, también extrae el mister un aspecto clave y positivo: “aunque son un equipo joven y con talento, no miden las consecuencias del resultado y así siempre juegas mejor”.

Pero, ¿irá el Deportivo a disputarle la pelota al Barça B? “Puede parecer complicado hacerlo, pero lo intentaremos. Eso sí, desde nuestra organización. Se ha demostrado que tampoco es fácil hacerle daño a un equipo que está bien posicionado, bien replegado, como vimos ayer con la selección española. Y aunque esto no quiere decir que nos vayamos a replegar tanto como ayer Bielorrusia, el aspecto defensivo, por nuestra parte, va a ser fundamental”, concluyó el entrenador deportivista.

Sobre el Autor