Tensión entre Concello e Deportivo a dous días da reunión polas cubertas de Riazor

282

O próximo mércores terá lugar unha reunión entre Concello e Deportivo para buscarlle unha solución ao tema das cubertas de Riazor. Aínda que cabe destacar que nunha entrevista concedida a RNE, o alcalde da Coruña –Xulio Ferreiro– indicou que as “obras de urxencia” da reparación das uralitas que caeron antes do partido contra o Betis estarán “rematadas en poucos días”, polo que o partido poderá celebrarse “sen ningún problema”.

Na devandita entrevista, explica ademais como foi o tema do contrato de mantemento do Deportivo. “Nunca houbo un contrato de mantemento, foi unha das sorpresas que nos levamos. No momento en que decidimos cancelar o anterior contrato trala negativa da empresa que ía executalo de facelo, buscamos un proxecto ambicioso, non só da substitución das cubertas. Pero mentres non se ían proceder a esas obras máis grandes, necesitamos un contrato de mantemento. Agora mesmo está en licitación, haberá un contrato de mantemento que non houbo nunca. Este asunto non ten un ano, nin dous nin tres”.

Explica Xulio Ferreiro que “no convenio que reparte as tarefas entre o Deportivo, usuario exclusivo do estadio, e o Concello, hai unha cesión gratuíta por parte do Concello do estadio. O Concello encárgase das cubertas e o Deportivo do resto. Está así no convenio, aínda que nalgún momento sondeouse ao Deportivo para adiantar a execución das obras. Nós o que nos facemos cargo é do que di o convenio, e cando temos o problema anterior, que é a obra de reparación das cubertas e a empresa adxudicataria -Dragados- nos di que é imposible facelo, que si os obrigamos irá ao Xulgado e estaremos empantanados anos, facemos da necesidade virtude. Cancelamos o contrato e non lles pagamos máis, non haberá indemnización, foi o comido polo servido. Faremos unha obra que solucione os problemas das cubertas de Riazor por 40 ou 50 anos. Esa obra estase a redactar cun anteproxecto técnico, é unha cuestión delicada, unha obra de moita magnitude que xa está nos seis ou sete millóns de euros. É unha obra importante que pagamos os contribuíntes aos que nos gusta o fútbol, e tamén aos que non. O que supón o Deportivo para A Coruña supón un esforzo. O Deportivo é a entidade da cidade que máis apoio recibe do Concello, pero hai que respectar os tempos“.

En canto á reunión do próximo mércores, sobre a relación entre Xulio Ferreiro e Tino Fernández, apuntou que “desde o primeiro día que estou aquí, foron públicas no seu momento as preferencias do presidente do Deportivo -en referencia a Negreira-. Pero temos boa relación, o Concello axudou ao Deportivo no tanxible e no intanxible. Nos problemas do Deportivo de paz social de hai uns meses, intentamos botar unha man no que puidemos, iso resolveuse ben”. Lamenta pero entende as presións do Dépor, “durante as últimas semanas hai una presión lexítima do Deportivo sobre o estadio. Aínda que todo este tempo fomos da man para buscar unha solución conxuntamente no problema das cubertas. Entendeuse todo e puxéronse decisións enriba da mesa. Chegamos á mesma conclusión, así que estes días teríanos gustado que todos defendamos a decisión á que chegamos consensuada”.

Carta aberta no diario La Voz de Galicia

“Non ten esta cidade bo recordo dos antigos enfrontamentos entre o Concello e o Deportivo”, explica Xulio Ferreiro na carta publicada no diario coruñés. Na súa misiva, reitera o “compromiso deste Goberno local co Dépor, símbolo e motor coruñés. Nesa liña, o Concello cede gratuitamente o estadio de Riazor (o que o propio club valora en 700.000 euros anuais), inviste en patrocinio ou desprega amplos e custosos dispositivos de tráfico. Non hai entidade de ningún tipo na Coruña que goce dunha axuda municipal semellante”.

Como apunta na entrevista en RNE, “herdamos do goberno do PP un deficiente proxecto de obra, que a adxudicataria afirmou non poder realizar, o que nos dirixía cara un litixio que paralizaría moitos anos as necesarias reformas. Por iso, e tras acordar coa SAD, procedeuse á resolución do contrato sen cargas económicas e á licitación dun moito máis ambicioso”. Ademais, recorda que a inversión será de 7 millóns de euros.

Reitera o socio 5.070 do Dépor e alcalde da cidade, que “ninguén apostou tanto como este Goberno local polo Dépor e por pechar o crónico problema das cubertas que, como ben dixo o expresidente Lendoiro, remóntase décadas no tempo e polo tanto resulta moi anterior á nosa chegada a María Pita hai ano e medio”. Unha carta que podes ler completa aquí.

Tensión entre Ayuntamiento y Deportivo a dos días de la reunión por las cubiertas de Riazor

El próximo miércoles tendrá lugar una reunión entre el Concello y el Deportivo para buscarle una solución a las cubiertas de Riazor. Aunque cabe destacar que en una entrevista que Xulio Ferreiro, alcalde de A Coruña, concedió a RNE aseguró que el partido contra el Alavés se disputará sin problemas. “Las obras de urgencia de reparación de las uralitas que cayeron antes del partido contra el Betis estarán terminadas en pocos días”, con lo que el partido se celebrará “sin ningún problema”.

En la citada entrevista explica además cómo fue el tema del contrato de mantenimiento del Deportivo. “Nunca hubo contrato de mantenimiento, fue una de las sorpresas que nos llevamos. En el momento en el que decidimos cancelar el anterior contrato tras la negativa de la empresa que iba a ejecutarlo, buscamos un proyecto ambicioso, no solo de sustitución de las cubiertas. Pero mientras no se van a hacer esas obras más grandes, necesitamos un contrato de mantenimiento. Ahora mismo está en licitación, habrá un contrato de mantenimiento que no hubo nunca. Este asunto no tiene un año, ni dos, ni tres”.

Explica Xulio Ferreiro que “en el convenio que reparte las tareas entre el Deportivo, usuario exclusivo del estadio, y el Ayuntamiento, hay una cesión gratuita por parte del Ayuntamiento del estadio. El Ayuntamiento se encarga de las cubiertas y el Deportivo del resto. Está así en el convenio, aunque en algún momento se sondeó al Deportivo para adelantar la ejecución de las obras. Nosotros lo que nos hacemos cargo es de lo que dice el convenio, y cuando tenemos el problema anterior, que es la obra de reparación de las cubiertas y la empresa adjudicataria -Dragados- nos dice que es imposible hacerlo, que si los obligamos irán al juzgado y estaremos empantanados años, hacemos de la necesidad virtud. Cancelamos el contrato y no les pagamos más, no hay indemnización, así que fue lo comido por lo servido. Haremos una obra que solucione los problemas de las cubiertas de Riazor por 40 o 50 años. La obra se está redactando con un anteproyecto técnico, es una cuestión delicada, una obra de mucha magnitud que está en los seis o siete millones de euros de inversión. Es una obra importante que pagaremos los contribuyentes a los que nos gusta el fútbol y a los que no. Lo que supone el Deportivo para A Coruña también supone un esfuerzo. El Deportivo es la entidad de la ciudad que mayor apoyo recibe del Ayuntamiento, pero hay que respetar los tiempos”.

En cuanto a la reunión del próximo miércoles, preguntado por la relación que tiene con Tino Fernández, recordó que “desde el primer día que estoy aquí, fueron públicas sus preferencias -en referencia a Negreira-. Pero tenemos buena relación, el Ayuntamiento ayudó al Deportivo en lo tangible y en lo intangible. En los problemas del Deportivo de paz social de hace unos meses intentamos ayudar en lo que pudimos y se resolvió bien”.

Lamenta pero entiende las presiones del Deportivo. “Durante las últimas semanas hay una presión legítima del Deportivo sobre le estadio. Aunque todo este tiempo fuimos de la mano para buscar una solución conjunta en el tema de las cubiertas. Se entendió todo y se pusieron decisiones sobre la mesa. Llegamos a la misma conclusión, así que estos días nos hubiese gustado que todos defendiésemos la decisión a la que llegamos de forma consensuada”.

Una carta abierta en La Voz de Galicia

“No tiene esta ciudad un buen recuerdo de los antiguos enfrentamientos entre Ayuntamiento y Deportivo”, explica Xulio Ferreiro en la carta publicada en el diario coruñés. En su misiva, reitera el “compromiso de este Gobierno local con el Dépor, símbolo y motor coruñés. En esa línea, el Ayuntamiento cede el estadio de Riazor -que el propio club valora en 700.000 euros anuales-, invierte en patrocinio o despliega amplios y costosos dispositivos de tráfico. No hay entidad de ningún tipo en A Coruña que goce de una ayuda municipal semejante.

Al igual que apunta en la entrevista en RNE, “heredamos del Gobierno del PP un proyecto de obra deficiente, que la adjudicataria afirmó no poder realidad, lo que nos dirigía de cara a un litigio que paralizaría muchos años las reformas necesarias. Por eso, y tras acordar con la SAD, se procedió a la resolución del contrato sin cargas económicas y a la licitación de uno mucho más ambicioso”. Recuerda, además, que la inversión será de 7 millones de euros.

Reitera el socio 5.070 del Dépor y alcalde de la ciudad, que “nadie apostó tanto como este Gobierno local por el Dépor y por cerrar el problema crónico de las cubiertas, que como bien dijo el expresidente Lendoiro, se remonta a décadas en el tiempo y por lo tanto resulta muy anterior a nuestra llegada a María Pita hace año y medio.

Sobre el Autor